Työpaikkaohjaajan roolissa toimivat työntekijät ovat opiskelijan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuonna 2018. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työelämän merkitys opiskelijoiden kouluttamisessa korostui. Koulutuksen järjestäjien tarjoama ohjausosaamisen kehittäminen on työelämässä opiskelijoita ohjaaville työpaikkaohjaajille merkityksellistä.

”Työpaikkaohjauksen arvostusta voisi lisätä tuomalla jo opiskeluajoista saakka työpaikkaohjaajan merkitystä ja osaamista esiin.”

Koulutuksen järjestäjät tuottavat osaamista työpaikkaohjaukseen esimerkiksi seuraavin tavoin: 

·    Jalkautumalla työpaikoille tapaamaan työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita 

·    Tarjoamalla työpaikkaohjauskoulutusta niin lähi- kuin etäkoulutuksena 

·    Järjestämällä työpaikkaohjaajille tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia 

·    Tuottamalla ohjausta tukevia materiaaleja 

TYKKY-hankkeessa kehitetty Perehtynyt työpaikkaohjaaja -osaamismerkki on yksi tapa kehittää ohjausosaamista. Digitaalisen osaamismerkin kehittämisen taustalla on ollut ajatus tarjota vaihtoehtoinen tapa pk-yrityksen työpaikkaohjaajille lisätä omaa osaamista tarvittavin osin. Digitaalista osaamismerkki on helppo liittää esimerkiksi yrityksen nettisivuille tai sähköpostiin ilmaisemaan tietynlaista osaamista. Osaamismerkki on osoitus riittävästä työpaikkaohjausosaamisesta.

Tapoja toteuttaa työpaikkaohjauskoulutusta tulee kehittää edelleen. Tämä vaatii jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa, jotta sen tarpeet tulevat kuulluksi. 

”Työpaikkaohjaukselle pitäisi antaa parempi arvo. Osaamista tulisi korostaa ja tehdä osaamisen hankkimisesta arvostettua.”

Lielahden pesulayrittäjä Minna-Liisa Vesasta haastatellaan hänen tekemästään oppilaitosyhteistyöstä. Minna-Liisa on toiminut myös paljon erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa.

Voisiko sinun yrityksesi tehdä oppilaitosyhteistyötä ja saada sen kautta osaavaa työvoimaa?

TYKKY- HANKKEEN PODCASTIT

TYKKY-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää työpaikoilla tehtävää opiskelijan ohjausta ja kehittää sitä asiakaslähtöisempään suuntaan. Hankkeen työskentelyllä tavoitellaan osatoteuttajien välillä yhteneväisiä henkilökohtaistamisen ja ohjauksen käytänteitä huomioiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaustarpeet. Tärkeänä tavoitteena on myös opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen.

TYKKY hankkeen logot