Yhteistyömahdollisuudet

Tältä sivulta löydät kattavasti tietoa monista eri aiheista, kuten harjoittelun ja työssäoppimisen järjestämisestä, kumppanuuksista, opiskelijaprojektien luomisesta, työvoimakoulutuksista sekä taloudellisista tuista työnantajille. Pyrimme tarjoamaan sekä työelämän että oppilaitosten edustajille hyödyllisiä vinkkejä ja työkaluja yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Koulutussopimus

Koulutussopimus - harjoittelija työpaikalle

Oppisopimus

Oppisopimus

Työpaikkaohjauksen Tuki

Työpaikkaohjauksen tuki

Kausi- ja Kesätyöt

Opiskelijoista kausi- ja kesätyöntekijöitä

Opiskelijaprojektit

Opiskelijoiden toteuttamat projektit työpaikoilla

Räätälöidyt Koulutukset

Räätälöity ammatillinen koulutus apuna osaamistarpeisiin

Täsmätyö

Täsmätyöstä ratkaisuja työvoimapulaan

Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutukset rekrytointi- ja muutostilanteisiin

Yhteiset Oppimisympäristöt

Työelämän ja oppilaitosten yhteiset oppimisympäristöt

Opiskelijoita oppitunnilla

Taloudelliset tuet työnantajalle

erivärisiä paperilennokkeja vaalealla pohjalla.

Joustavat tavat opiskella

kaksi henkilöä pitää puisia ratasosia kädessään, symboloi yhteistyötä

Kumppanuudet

Koulutussopimus - harjoittelija työpaikalle

Koulutussopimus vahvistaa opiskelijan osaamista

Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen). Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka vastaa yhdessä opettajan kanssa opiskelijan oppimisen ohjaamisesta ja osaamisen arvioinnista (näyttö) yhdessä opettajan kanssa.   

Koulutussopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus koulutuksenjärjestäjän ja työpaikan välille. Sopimuksen pohjana käytetään opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS). Sopimuksessa sovitaan opiskelijan työtehtävistä. 

Koulutussopimus voidaan tehdä tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan. Se voi sisältää tarvittaessa myös useampia tutkinnon osia. Koulutussopimuksen tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti. 

Opiskelija ei ole koulutussopimuksen aikana työsuhteessa työpaikkaan, eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimuksen jälkeen opintoja voi jatkaa joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella. Koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoja voi joustavasti vaihdella opiskelijan ja työnantajan tarpeiden mukaisesti. 

Koulutussopimuksesta kiinnostunut työpaikka voi olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi kouluttautua jopa 160 tutkintoon

Oppisopimus on hyvä keino rekrytoida työpaikalle uusia osaajia tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä. Oppisopimus sopii myös yrittäjälle itselleen. Myös koulutussopimusjaksolta on helppo siirtyä joustavasti tekemään oppisopimusta samassa työpaikassa, mikäli opiskelija ja työpaikka näin haluavat.

Oppisopimuksessa opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa oppilaitoksessa opintoja, jotka tukevat käytännön osaamista. 

Oppisopimusopiskelijan tukena työpaikalla on työnantajan valitsema työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa työpaikalla. Oppilaitos tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä.

Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työntekijän viikkotyöajan on oltava vähintään 25 tuntia. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan TES:in mukaista palkkaa. 

Työnantajalle ei tule työntekijän kouluttamisesta oppisopimuksella muita suoria kuluja palkkakulujen lisäksi. Työnantajan on mahdollista joissain tapauksissa saada koulutuskorvausta oppisopimuksen ajalta. Lisäksi työttömän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella voi saada palkkatukea. 

Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 160 tutkintoon! 

Lisätietoja oppisopimuksesta kiinnostuneelle löytyy osoitteesta oppisopimus.fi. Pirkanmaalaisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin voi myös olla yhteydessä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpaikkaohjauksen tuki

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja ohjaus

Ammatilliseen koulutukseen kuuluu vahvasti käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen. Osa  ammattitaitovaatimuksista opitaan työssä ja tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä. 

Työelämässä tapahtuva oppiminen lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja opiskelijan tietoja työelämästä sekä helpottaa siirtymää koulutuksesta työmarkkinoille. Työelämässä oppimisen kautta työnantaja saa ammattitaitoista  työvoimaa yrityksen tarpeisiin.  

Työnantaja nimeää työpaikalta henkilön opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tuntee hyvin työpaikan toiminnan ja työkäytännöt.  

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu, ohjaus ja arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. Työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen opiskelijan perehdyttämisessä ja työelämästä syntyvän mielikuvan muodostumisessa. Ohjaukseen saa tukea oppilaitoksesta ja työpaikkaohjaaja voi halutessaan osallistua työpaikkaohjaajavalmennukseen.  

Hyvä infopaketti työpaikkaohjaukseen löytyy osoitteesta Ohjaan.fi

Työpaikkaohjausasioista voit kysellä myös suoraan oppilaitoksesta tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Opiskelijoista kausi- ja kesätyöntekijöitä

Kausitöihin apua opiskelijoista

Erilaiset sesongit rytmittävät työn tekemistä ja tällöin kausittainen apu saattaa olla tarpeen. Kausityöntekijöiden palkkaaminen on tapa saada apukäsiä kiireiseen loma-aikaan ja tapa varmistaa tulevaisuudessa osaavien työntekijöiden saatavuus.   

Esimerkiksi kesätyöjakson ajalle on mahdollista tehdä myös oppisopimus, jolloin opiskelija suorittaa työpaikalla tutkinnon osan tai osia. Kesäoppisopimus auttaa opiskelijaa valmistumaan nopeammin työelämään. Oppisopimukseen vaaditaan vähintään 25 tunnin viikottainen työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.   

Kausi- ja kesätyöpaikoista kannattaa ilmoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ottaa yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. 

Työllistä kesäksi, kouluta samalla

  • Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.
  • Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.

Opiskelijoiden toteuttamat projektit työpaikoilla

Opiskelijoiden työelämäprojektit

Oppilaitokset tekevät mielellään yhteisiä projekteja työpaikkojen kanssa. Projektit voivat olla lyhytkestoisia tai pidempiaikaisia yhteistyöprojekteja, joissa opitaan tekemään erilaisia alan töitä.  Tavoitteena on osallistua sellaisiin projekteihin, jotka innostavat, saavat ponnistelemaan, oppimaan ja  vahvistamaan osaamista. Projektien kautta syntyneet hyvät sekä kehittämistä edellyttävät asiat jaetaan usein muille opiskelijaryhmän jäsenille.  

Työelämäprojekteja voidaan tehdä opiskelijaryhminä, jolloin projektit sisällytetään muuhun opetukseen. Projekteihin on mahdollista ottaa mukaan yksittäisiä opiskelijoita eri aloilta ja toteuttaa projekti myös koulutussopimuksena tai oppisopimuksena. 

Projektiyhteistyön avulla työpaikka saa apua käytännön projekteihinsa ja pääsee vaikuttamaan työnantajamielikuvaansa opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. 

Työelämäprojekteista voi olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Räätälöity ammatillinen koulutus apuna osaamistarpeisiin

Ammatillinen koulutus haluaa palvella työelämän tarpeita joustavasti. Koulutuksen järjestäjien on mahdollista räätälöidä koulutuksia yritysten toiveiden mukaisesti esimerkiksi yhdistämällä eri tutkinnon osia koulutuksiin tai järjestämällä nopeita, lyhyempiä täsmäkoulutuksia.

Räätälöityjen koulutusten tarkoituksena on auttaa työelämää saamaan osaavaa työvoimaa. Tämä tapahtuu joko rekrytoimalla ja kouluttamalla uusia työntekijöitä tai hankkimalla jo yrityksessä oleville työntekijöilleen lisäkoulutusta. Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ovat laajat ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistaa näitä mahdollisuuksia. Koulutuksiin on tarjolla myös erilaisia tukimahdollisuuksia, jotka kannattaa selvittää yhdessä oppilaitoksen kanssa koulutusta suunnitellessa.

Kun olet kiinnostunut räätälöidyistä koulutuksista, ole yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Täsmätyöstä ratkaisuja työvoimapulaan

Täsmätyöstä ratkaisu osaajapulaan

Täsmätyö tarkoittaa kohdennettua tai räätälöityä työtehtävää, joka on suunniteltu varta vasten tietylle tekijälle. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja osaajat hyötyvät räätälöidyistä työtehtävistä, joissa heidän vahvuutensa pääsevät parhaiten esille. Osatyökykyisyyden sijaan nykyään puhutaan mieluummin täsmätyöstä, sillä täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.

Yrityksille täsmätöiden etsiminen ja löytäminen tarjoaa mahdollisuuden saada osaavaa työvoimaa avuksi helpottamaan arjen kiireitä. Vaikka täsmätyö ei suoraan vastaisikaan juuri sillä hetkellä yrityksessä tunnistettuun osaajapulaan, sen avulla voidaan saada vapautettua yrityksessä jo työskentelevää henkilöstöä keskittymään paremmin omiin osaamisalueisiinsa. Tämä hyödyttää sekä räätälöityihin tehtäviin palkattua osaajaa, että yritystä.

Täsmätyön räätälöintiin työnantaja saa apua oppilaitoksilta. Täsmätyökykyisen palkkaamiseen on myös monenlaisia tukia saatavilla, kuten työolosuhteiden järjestelytukea sekä palkkatukea. Näistä vaihtoehdoista saat lisätietoa pirkanmaalaisilta ammatillisilta erityisoppilaitoksilta. Kun täsmätyön räätälöinti kiinnostaa, ole yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisiin koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Työvoimakoulutukset rekrytointi- ja muutostilanteisiin

Työvoimakoulutus on aikuisille (oppivelvollisuuden suorittaneille yli 20-vuotiaille) työttömille tai työttömyysuhan alaisille suunnattu koulutus. Opiskelijat valitaan koulutukseen alalle soveltuvien taitojensa, ominaisuuksiensa ja terveydellisen tilansa perusteella. Työvoimakoulutus voi kestää maksimissaan 18 kuukautta riippuen työvoimakoulutuksen muodosta. Työvoimakoulutukseen liittyy työelämässä oppimista, joka on työnantajalle maksutonta. 

Yhteishankintakoulutuksena toteutettu työvoimakoulutus on yrityksille räätälöityä koulutusta, jossa työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin 30 – 50 % osuudella. Yhteishankintakoulutuksen rahoittaa osittain paikallinen ELY-keskus. Toteutus suunnitellaan yhteistyössä yrityksen, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä oppilaitoksen kanssa. Yhteishankintakoulutus kestää noin 3 – 9 kuukautta. Yhteishankintakoulutuksella voi rekrytoida uutta henkilökuntaa tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä yrityksen toiminnan tai sen käyttämän teknologian muuttuessa. Täsmäkoulutuksella voidaan päivittää yrittäjän omaa tai työntekijöiden osaamista uusien vaatimusten tasalle. 

Jos olet kiinnostunut työvoimakoulutuksista, ota yhteyttä oppilaitokseen tai TE-palveluihin. Voit myös ottaa yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Työelämän ja oppilaitosten yhteiset oppimisympäristöt

Työpaikasta oppimisympäristö

Oppimisympäristö voi olla konkreettinen fyysinen paikka, virtuaalinen ympäristö tai vaikka sosiaalinen tilanne, jossa opiskelijan oppiminen tapahtuu. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat luoneet työelämän kanssa yhteisiä oppimisympäristöjä muun muassa hankkimalla yhteisiä koneita ja laitteita sekä rakentamalla yhteisiä tiloja. Työpaikan oma ympäristö voi myös toimia opiskelijoiden oppimisympäristönä, jonne opiskelijat tulevat ohjaajiensa kanssa tutustumaan ja tekemään käytännön työtehtäviä jo ennen koulutussopimusjaksoja matalalla kynnyksellä. 

Yhteisissä oppimisympäristöissä opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämän toimintatapoihin, ajantasaiseen työvälineistöön ja aitoon työympäristöön. Työelämä pääsee lisäämään oman alansa vetovoimaisuutta ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta. 

Kun yhteinen oppimisympäristö kiinnostaa, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Taloudelliset tuet työnantajalle

Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea uuden työntekijän palkkaamiseen sekä työntekijän koulutukseen. Tuen saamisen edellytysten selvittelyyn sekä tukien hakemiseen menee aina jonkin verran aikaa, joten asiassa kannattaa olla liikkeellä ajoissa ja jo ennen työntekijän palkkaamista.

Yksi esimerkki rekrytoinnin yhteydessä myönnettävästä koulutukseen liittyvästä tuesta on palkkatuki oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.
Jos palkkatuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, sen määrä on enintään 30 %, 40% tai 50 % palkkauskustannuksista ja palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta. Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista.
Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella palkkatuen määrä on 50 % palkkauskustannuksista ja palkkatuettu jakso kestää koko koulutuksen ajan.
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis -tukena. Tuen saamisen edellytykset kannattaa aina tarkistaa oman paikkakunnan TE-toimistosta.

Osatyökykyisen henkilön työntekoa voidaan myös edistää työolosuhteiden järjestelytuella. Jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä, kalusteita tai apua työssä toiselta työntekijältä, TE-toimisto voi myöntää tukea näihin muutoksiin. Tukea maksetaan enintään 4 000 €, ja sitä on haettava kuukauden kuluessa muutosten tai hankinnan tekemisestä. Tukea voidaan myöntää tarvittaessa myös ennakkoon.

Lisätietoja tuista voi kysyä TE-toimistosta sekä myös pirkanmaalaisilta ammatillisilta oppilaitoksilta Työelämän rajapinta-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Joustavat tavat opiskella

Opintojen yksilöllisyyttä sekä joustavuutta pyritään lisäämään ammatillisessa koulutuksessa ja myös aiemmin hankittua osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voidaan hyödyntää puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Opinnoissa pyritään myös siihen, että opiskelija saa edetä opinnoissaan omaan tahtiin.

Koulutuksen järjestäjä pyrkii tarjoamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin vastaavia palveluja ja yhdistämään opiskelijoiden tavoitteet sekä työelämän osaamistarpeet. Samalla kiinnitetään huomiota koulutuksen joustavuuteen ja opiskelijan mahdollisuuksiin yksilöllisiin valintoihin liittyen muun muassa koulutuksen sisältöihin ja opetusjärjestelyihin. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että opiskelijan opintopolku ja osaamisen hankkiminen toteutuu yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti.

Jos sinulla on kysyttävää yksilöllisten opintopolkujen ja työelämän yhdistämisestä, ota yhteyttä suoraan haluamaasi oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Kumppanuudet

Laki ammatillisesta koulutuksesta 4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa:

”Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä sekä osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.”

Vastavuoroisessa kumppanuudessa edetään kohti yhteistä tavoitetta, jossa oppilaitos, opiskelija ja työelämä ovat tasavertaisia. Kumppanuutta toteutetaan säännöllisesti, sen toiminta on tavoitteellista ja tasavertainen yhteistyö korostuu. Osapuolien välillä toiminnoissa on joustavuutta ja kaikkien yhteinen tavoite on osaamisen lisääminen.

Kumppanuuksia tarvitaan muun muassa työelämän osaamisen uudistamiseen, opiskelijoiden polkujen löytymiseen kohti työelämää ja verkostojen laadun ja toiminnan kehittämiseen. Työelämäyhteistyötä voidaan kehittää ja syventää kumppanuuksilla. Vastavuoroinen kumppanuus on tasavertaista, tavoitteellista ja yhdessä kehittämistä. Kumppanuuksilla on eri muotoja ja ne usein limittyvät toisiinsa, mutta silti osapuolten yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan. Oppilaitoshenkilöstö on mukana kumppanuustyössä omasta työstään käsin.

Kumppanuudella pystytään lisäämään osaamista ja tuottamaan enemmän opiskelijalle, työelämälle sekä oppilaitokselle.

Vastavuoroisen kumppanuuden muotoja ovat:

  • Arjen kumppanuuksia toteuttaa opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija yhteistyössä. Toimenpiteitä ovat muun muassa yhteinen arviointi ja palaute, koulutussopimus-, oppisopimus- ja ohjausyhteistyö. Lisäksi voidaan toteuttaa yhteisiä tapahtumia, projekteja ja vierailuja sekä varmistaa työelämävalmiuksia.
  • Kehittävässä kumppanuudessa nimensä mukaisesti kehitetään yhteistyötä, palveluita ja prosesseja. Yhdessä voidaan myös tuotteistaa asioita tai tehdä erilaisia kokeiluja sekä järjestää opettajien ja työelämän tutustumisjaksoja ja vierailuja. Toiminta voi olla alueellista tai toimialakohtaista.
  • Strategisessa kumppanuudessa kiinnitetään huomiota palvelukokonaisuuksiin ja alueelliseen kehittämiseen. Keskitytään myös työvoiman kohtaamis-, saatavuus- ja osaamisratkaisuihin. Strateginen kumppanuus huomioidaan toimijoiden arvoissa ja strategioissa.
  • Kumppanuus- ja palveluverkostoilla on yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Toimijat jakavat strategiset tavoitteet sekä arvot ja toimintaa pyritään ennakoimaan. Myös laadunhallintaa tehdään verkostona. Erilaisia kumppanuus- ja palveluverkostoja muodostavat muun muassa eri koulutusasteet, alueen toimijat ja palveluverkostot.

Yhteiskehittäminen tuottaa enemmän ja on hyvä tapa rakentaa ja syventää kumppanuuksia. Jos olet kiinnostunut kumppanuuksista, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Usein kysytyt kysymykset