kaksi henkilöä pitää puisia ratasosia kädessään, symboloi yhteistyötä

Kumppanuudet

Laki ammatillisesta koulutuksesta 4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa:

”Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä sekä osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.”

Vastavuoroisessa kumppanuudessa edetään kohti yhteistä tavoitetta, jossa oppilaitos, opiskelija ja työelämä ovat tasavertaisia. Kumppanuutta toteutetaan säännöllisesti, sen toiminta on tavoitteellista ja tasavertainen yhteistyö korostuu. Osapuolien välillä toiminnoissa on joustavuutta ja kaikkien yhteinen tavoite on osaamisen lisääminen.

Kumppanuuksia tarvitaan muun muassa työelämän osaamisen uudistamiseen, opiskelijoiden polkujen löytymiseen kohti työelämää ja verkostojen laadun ja toiminnan kehittämiseen. Työelämäyhteistyötä voidaan kehittää ja syventää kumppanuuksilla. Vastavuoroinen kumppanuus on tasavertaista, tavoitteellista ja yhdessä kehittämistä. Kumppanuuksilla on eri muotoja ja ne usein limittyvät toisiinsa, mutta silti osapuolten yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan. Oppilaitoshenkilöstö on mukana kumppanuustyössä omasta työstään käsin.

Kumppanuudella pystytään lisäämään osaamista ja tuottamaan enemmän opiskelijalle, työelämälle sekä oppilaitokselle.

Vastavuoroisen kumppanuuden muotoja ovat:

  • Arjen kumppanuuksia toteuttaa opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija yhteistyössä. Toimenpiteitä ovat muun muassa yhteinen arviointi ja palaute, koulutussopimus-, oppisopimus- ja ohjausyhteistyö. Lisäksi voidaan toteuttaa yhteisiä tapahtumia, projekteja ja vierailuja sekä varmistaa työelämävalmiuksia.
  • Kehittävässä kumppanuudessa nimensä mukaisesti kehitetään yhteistyötä, palveluita ja prosesseja. Yhdessä voidaan myös tuotteistaa asioita tai tehdä erilaisia kokeiluja sekä järjestää opettajien ja työelämän tutustumisjaksoja ja vierailuja. Toiminta voi olla alueellista tai toimialakohtaista.
  • Strategisessa kumppanuudessa kiinnitetään huomiota palvelukokonaisuuksiin ja alueelliseen kehittämiseen. Keskitytään myös työvoiman kohtaamis-, saatavuus- ja osaamisratkaisuihin. Strateginen kumppanuus huomioidaan toimijoiden arvoissa ja strategioissa.
  • Kumppanuus- ja palveluverkostoilla on yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Toimijat jakavat strategiset tavoitteet sekä arvot ja toimintaa pyritään ennakoimaan. Myös laadunhallintaa tehdään verkostona. Erilaisia kumppanuus- ja palveluverkostoja muodostavat muun muassa eri koulutusasteet, alueen toimijat ja palveluverkostot.

Yhteiskehittäminen tuottaa enemmän ja on hyvä tapa rakentaa ja syventää kumppanuuksia. Jos olet kiinnostunut kumppanuuksista, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.