Opiskelijoiden tukeminen ja ajan antaminen auttavat jaksamaan

Opiskelijoiden kokemaan psyykkiseen vointiin vaikuttaa stressin tuoma psyykkinen kuormittavuus. Koulun tuoma stressi vaikuttaa mielen hyvinvointia heikentävästi. Koulu-uupumuksella tarkoitetaan stressioireyhtymää, joka näkyy väsymyksenä, riittämättömyyden tuntemuksena sekä kyynisyyden kokemuksina liittyen opiskeluun. Myös lähiopetuksen väheneminen aiheuttaa opiskelijoiden itseohjautuvuuden vaatimusta osaamisen hankkimisena.

Opiskelijat voivat kokea työssäoppimisesta syntyvän psyykkistä kuormitusta. Opiskelun siirtyessä lisääntyvässä määrin työpaikoille, tulee huomioida nuorten mahdollinen tuki kasvulle ja heidän tarvitsemansa aika, ei ainoastaan aika työtehtävien oppimiselle ja sisäistämiselle.

 

 

Opiskelijoiden kokemukset mielenhyvinvoinnin tukemisesta työssäoppimisessa

Opiskelijoiden mielenhyvinvointia työssäoppimisen aikana tukivat sosiaalinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, mielekkäät tulevaisuuden näkymät, terveellisten elämäntapojen noudattaminen ja riittävä vapaa-aika. Lisäksi merkittävä tukeva tekijä on hyvin vastaanottava työssäoppimispaikka. Oppijan toiminnallisuus ja asteittain kasvava vastuullisuus antavat tukea ammatillisen osaamisen kehittymiselle, silloin kun ohjausta ja tukea on tarpeeksi saatavilla.

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä osuus opiskelijoiden omassa jaksamisessa ja jaksamisen tukemisessa työssäoppimisen aikana. Ammattiin opiskelevien nuorten terveydestä tiedottamisessa ja elintapaohjauksessa on tärkeää huomioida opiskelijoiden ja opettajien keskeiset vuorovaikutussuhteet. Opiskeluaika on mahdollisuus itsenäistymiselle ja ajalle, jossa luodaan uusia sosiaalisia kontakteja sekä tehdään omaan elämään liittyviä valintoja. Kouluilla järjestettävällä opiskelulla on todettu olevan olennainen paikka oppimisen tukemisessa, sekä muun sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Oppijan toiminnallisuus ja asteittain kasvava vastuullisuus antavat tukea ammatillisen osaamisen kehittymiselle, silloin kun ohjausta ja tukea on tarpeeksi saatavilla.

Nuorten kokemusten mukaan turvallisuus sekä sen myötä tuleva osallisuus ja varmuus sekä realistiset odotukset tulevaisuudesta ja ajan mahdollistaminen omalle kasvulle ovat keskeisiä tekijöitä opintoihin kiinnittymisen tukevina tekijöinä. Selkeät tulevaisuuden suunnitelmat ja toimeentulo mielekkäässä ammatissa toivat tukea omiin opintoihin kiinnittymiselle. Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa tukee opiskelijaa hänen omassa tulevaisuutensa suunnitteluun kohdistuvassa prosessissa ja luo opiskelijalle sekä hänen valinnoilleen aikaansaavan roolin.

Työ voi edistää ihmisen mielenterveyttä mahdollistamalla itsensä toteuttamisen, uuden oppimisen, oman elämän rytmittämisen, onnistumisen ja osallisuuden. Työ voi olla myös mielenterveyttä kuormittavaa, jos työmäärä on liikaa omille voimavaroille. Riittävä vapaa-aika ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen tukevat työssäoppimisen jaksamista.

Hyvin vastaanottava työssäoppimispaikka tukee mielenhyvinvointia työssäoppimisessa ja opinnoissa. Opiskelijoiden tukeminen työpaikalla kuulumisen tuntemuksen luomisessa auttaa opintojen ja työssäoppimisen suorittamisessa. Suurin osa opiskelijoista todennäköisemmin jatkaa opintojaan ja harjoittelujaan, kun he saavat riittävän tuen oman ammatillisen identiteetin kehittämisessä käytännön todellisuuden kanssa. Tutkimusten mukaan onnistunut ohjaus työpaikalla on yhteisöllistä ja se sisältää nimetyn työpaikkaohjaajan sekä muita henkilökuntaan kuuluvia työpaikalta.

Teksti perustuu Anna Juhkov-Mörön hankkeelle 2022 tekemään opinnäytetyöhön ”Opiskelijan mielen hyvinvoinnin tukeminen työssäoppimisen aikana”. Voit tutustua opinnäytteeseen tarkemmin tästä linkistä Juhkov_Anna.pdf (theseus.fi).

TYKKY hankkeen logot